Badania Produktów Niejałowych

Podłoża w przemyśle farmaceutycznym są  stosowane do kontroli jakości produktów niejałowych.  Podłoża oferowane przez  bioMérieux umożliwiają ocenę ilościową oraz wykrywanie specyficznych mikroorganizmów oraz ogólnej liczby drobnoustrojów, zgodnie z wymaganiami Farmakopei Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.  bioMérieux dokonuje selekcji oraz  kontroli surowców, w celu zapewnienia pełnego monitorowania procesu od  surowców do wyrobu gotowego oraz bardzo dobrej odtwarzalności wyników dla każdej serii produktu.

Pioneering diagnostics