Sepsa

Sepsa

Sepsa to zespół ogólnoustrojowej reakcji zapalnej wywołany zakażeniem, który może prowadzić do ciężkiej sepsy oraz wstrząsu septycznego. Zespół ten wiąże się z długotrwałym pobytem w szpitalu, wysokim współczynnikiem chorobowości oraz śmiertelności. Najnowsze wytyczne kampanii „Pokonać Sepsę” (Surviving Sepsis Campaign)
z 2012 roku przedstawiają bardzo jasne strategie pozwalające uzyskać lepsze wyniki leczenia pacjentów.
A gdy czynnikiem krytycznym jest czas, niezbędne są szybko dostępne, dokładne informacje. bioMérieux może stać się partnerem w całym okresie zarządzania sepsą, oferując szybkie i wiarygodne wyniki wspierające decyzje terapeutyczne i pozwalające zapewnić lepszą opiekę nad pacjentem.

Dodaj do wyborów

Potrzebujesz więcej informacji

Sepsa: liczy się każda minuta

Wczesne leczenie sepsy – większa liczba uratowanych osób

Szybkie wdrożenie prostych sposobów leczenia, takich jak antybiotyki, czy dożylne podawanie płynów może zmniejszyć ryzyko śmierci o połowę. Pacjenci z podejrzeniem sepsy powinni zostać natychmiast przyjęci do właściwej placówki służby zdrowia. Wczesne wdrożenie leczenia sepsy zmniejsza nakłady finansowe oraz liczbę dni pobytu w szpitalu i na oddziale intensywnej terapii

-Strona internetowa World Sepsis Day

Sepsa jest złożonym procesem zapalnym, w dużej mierze uznawany za jedną z głównych przyczyn zachorowalności i śmiertelności na świecie. Przy 20 do 30 milionach przypadków śmierci każdego roku na całym świecie, sepsa jest odpowiedzialna za jednen zgon co każde 3-4 sekundy1. Sepsa to wynik ostrej reakcji układu odpornościowego organizmu na ciężkie zakażenie. Ciężka sepsa prowadzi do upośledzenia czynności narządów, a w przypadku utrzymywania się obniżonego ciśnienia, także do wstrząsu septycznego, który często kończy się śmiercią2,10. Długoterminowe skutki sepsy obejmują trwałe uszkodzenia narządów, a także niepełnosprawność fizyczną i umysłową 3,4.

Pomimo postępów w medycynie liczba przypadków ciężkiej sepsy gwałtownie wzrasta5,6,10. Wraz ze wzrostem częstości występowania rosną też koszty: w Stanach Zjednoczonych koszty leczenia szpitalnego w latach od 1997 do 2008 wzrosły o 11,9% 5, a w Niemczech koszty leczenia typowego przypadku wzrosły
w ostatniej dekadzie prawie dwukrotnie 7.

 

Zasada „złotej godziny”

Wczesna diagnoza i odpowiednie leczenie mają krytyczne znaczenie, jeśli chodzi o poprawę wyników leczenia pacjenta z sepsą. Szanse przeżycia drastycznie spadają wraz ze wzrostem opóźnienia w rozpoczęciu leczenia. Jeśli pacjent otrzyma leczenie antybiotykowe w ciągu pierwszej godziny od rozpoznania, jego szanse na przeżycie są bliskie 80%, ale spadają o 7,6% z każdą kolejną godzinę. Jeśli jednak pacjent otrzyma nieodpowiednią antybiotykoterapię, jego szanse przeżycia maleją pięciokrotnie9.

 

Zaktualizowane wytyczne: procedury skutecznego reagowania

Kampania „Pokonać Sepsę” - Surviving Sepsis Campaign - która jest wspólnym przedsięwzięciem Society of Critical Care Medicine (Towarzystwo Intensywnej Opieki Medycznej) oraz European Society of Intensive Care Medicine (Europejskie Towarzystwo Intensywnej Opieki Medycznej) - opublikowała ostatnio trzecią edycję swoich wytycznych: Kampania „Pokonać Sepsę”: Międzynarodowe Wytyczne dot. Postępowania
w Ciężkiej Sepsie i Wstrząsie Septycznym: 2012
10. Wytyczne te opierają się na szeroko zakrojonych badaniach i przedstawiają podstawowe zalecenia pozwalające zapewnić najlepsze wyniki leczenia pacjenta.

Zalecenia Kampanii „Pokonać Sepsę” rozpoczynają się od wstępnej resuscytacji i prowadzą przez 10 kolejnych wskazówek dotyczących opieki nad pacjentem i monitorowania jego stanu zdrowia. Obejmują także informacje dedykowane pediatrom10. Laboratorium mikrobiologiczne odgrywa istotną rolę w całym okresie terapii sepsy, w szczególności w przypadku niektórych z najważniejszych zaleceń dotyczących rutynowych badań przesiewowych pacjentów, diagnozowania i leczenia antybiotykowego.

 

Najważniejsze zalecenia kampanii „Pokonać Sepsę” (zestawienie)*

 • U pacjentów z ryzykiem wystąpienia sepsy należy wykonywać rutynowe badania przesiewowe (B.1.)
 • Przed rozpoczęciem antybiotykoterapii należy pobrać co najmniej 2 zestawy krwi na posiew (zarówno butelki tlenowe, jak i beztlenowe), jeśli nie opóźni to znacznie leczenia antybiotykowego (> 45 minut) (C.1)
 • Antybiotykoterapia powinna zostać wdrożona w ciągu 1 godziny od diagnozy wstępnej (D.1.)
 • Należy codziennie oceniać skuteczność leczenia antybiotykowego (D.2b.)
 • Do określenia, czy należy przerwać antybiotykoterapię u pacjentów z podejrzeniem sepsy, którzy nie wykazują późniejszych objawów, należy oznaczać biomarkery, takie jak prokalcytonina (PCT) (D.3.)
 • W ciężkich i trudnych do leczenia przypadkach oraz u pacjentów z zakażeniem bakteriami wieloopornymi należy wdrożyć na początku leczenie skojarzone (D.4a.)

* Pełne wytyczne dostępne są pod adresem: http://www.sccm.org/Documents/SSC-Guidelines.pdf

 

Skuteczność pracy lekarzy uzależniona jest od szybkiej i niezawodnej diagnostyki umożliwiającej podejmowanie decyzji terapeutycznych. Czy diagnostyka in vitro może pomóc sprostać temu wyzwaniu?

 

Wczesne zarządzanie pacjentem z sepsą

Sepsis : the first hour is crucial

Przed rozpoczęciem leczenia przeciwbakteryjnego pacjentów z podejrzeniem sepsy należy pobrać
w ciągu pierwszej godziny odpowiednie próbki (krew na posiew lub próbki z miejsca zakażenia)
. Diagnostykę i prognozy można oprzeć też na wynikach oznaczeń biomarkerów, takich jak prokalcytonina (PCT), dostępnych w ciągu 20 minut. Aby jak najszybciej rozpocząć właściwą antybiotykoterapię, konieczne jest nie tylko zidentyfikowanie czynnika chorobotwórczego, ale także zbadanie jego antybiotykowrażliwości. Konieczne jest także ciągłe kontrolowanie skuteczności antybiotykoterapii. Wreszcie, nadzór epidemiologiczny oraz określenie trendów rozwoju mechanizmów oporności pomagają określić lokalną epidemiologię oraz obowiązującą w szpitalu politykę racjonalnej antybiotykoterapii.

bioMérieux doskonale rozumie, że każdy z tych etapów nie jest oddzielną procedurą, ale całym procesem opieki nad pacjentem, który wymaga ścisłej współpracy między laboratorium mikrobiologicznym, a oddziałami szpitala. Dlatego stworzyliśmy globalne rozwiązanie dedykowane opiece nad pacjentem z sepsą, które wspiera pracowników służby zdrowia na każdym z etapów tego procesu. Rozumiemy, że wiarygodne wyniki badań prowadzą do podejmowania właściwych decyzji terapeutycznych przez lekarzy oraz lepszych wyników leczenia pacjentów.

 

Zalecenia kampanii „Pokonać Sepsę”

Rozwiązanie bioMérieux

DIAGNOSTYKA

 • Pobranie posiewów w ciągu 1 godziny
  przed rozpoczęciem antybiotykoterapii
 • Wsparcie wczesnego rozpoznania klinicznego
 • Informacje prognostyczne wykorzystujące wyniki oznaczeń biomarkerów
 • Kontrola skuteczności antybiotykoterapii,
  aby jak najszybciej wstrzymać podawanie antybiotyków

Posiewy krwi
Systemy BacT/ALERT® 3D
Podłoża hodowlane BacT/ALERT®

Posiewy

Konwencjonalne podłoża hodowlane
Podłoża chromogenne chromID®

Identyfikacja mikroorganizmów / badanie lekowrażliwości

VITEK® MS
VITEK® 2 / Advanced Expert System™
Etest®

Oznaczenia prokalcytoniny (PCT)

VIDAS® B·R·A·H·M·S PCT™

ANTYBIOTYKOTERAPIA

 • Wdrożenie empirycznej antybiotykoterapii w ciągu 1 godziny od wstępnej diagnozy sepsy
 • Oparcie leczenia empirycznego na lokalnej epidemiologii oraz wzorcach oporności (antybiogram)
   

Profile antybiotykowrażliwości/Szybkie raportowanie wyników

VITEK® 2  / Advanced Expert System™
VITEK® 2 bioART™
Rozwiązania IT z Myla®

 

Partner, na którego można liczyć w przypadku sepsy

Przez mikrobiologów dla mikrobiologów

Rozwiązania bioMérieux zostały opracowane przez mikrobiologów dla mikrobiologów. Dzięki ponad 50-letniemu doświadczeniu we współpracy z laboratoriami odbyliśmy razem z nimi długą drogę w ewolucji wyzwań, którym muszą sprostać laboratoria na całym świecie. Dotyczy to także rosnącego zagrożenia sepsą.

Firma bioMérieux jest świadoma obecnych wymagań stawianych codziennie laboratoriom mikrobiologicznym, związanym z walką z sepsą i koniecznością prowadzenia diagnostyki w stanach krytycznych. Oprócz kontynuowania prac
nad innowacyjnymi rozwiązaniami i testami w szybkiej diagnostyce, jesteśmy również sposorem Światowego Dnia Sepsy (World Sepsis Day).

Tak jak dla Państwa, bardza ważna dla nas jest jak najlepsza opieka nad pacjentem. Dlatego możecie liczyć na nas, że będziemy wspierać Państwa w codziennych wzmaganiach z problemem sepsy.

 

 

 

Piśmiennictwo:

 1. WSD fact sheet 2013/www.world-sepsis-day.org
 2. Angus DC, et. al. Epidemiology of severe sepsis in the United States: Analysis of incidence, outcome and associated costs of care. Crit Care Med 29 (7) : 1301-10. 2001
 3. Iwashyna, TJ, et. al. Long-term cognitive impairment and functional disability among survivors of severe sepsis. JAMA 304(16):1787–94. 2010.
 4. Chang HJ; et. al. (2010) Sepsis. JAMA 304 (16):1856.
 5. Hall, Margaret Jean, et. al. (2011). Inpatient Care for Septicemia or Sepsis: A Challenge for Patients and Hospitals. NCHS Data Brief. No. 62
 6. International Organizations Declare Sepsis a Medical Emergency. Issued by an expert panel representing 20 adult and pediatric intensive care societies, October 4th 2010. 2010: Press release. http://www.prnewswire.com/news-releases/international-organizations-decl...
 7. Vincent JL, et al. Sepsis in European intensive care units: results of the SOAP study. Crit Care Med, 34:344-353, 2006.
 8. Kumar, A, et. al. Duration of hypotension before initiation of effective antimicrobial therapy is the critical determinant of survival in human septic shock. Crit Care Med. 2006 Jun;34(6):1589-96.
 9. Kumar, A, et. al. Initiation of inappropriate antimicrobial therapy results in a fivefold reduction of survival in human septic shock. Chest. 2009 Nov;136(5):1237-48.
 10. Dellinger RP, et al. “Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012”. Crit Care Med. 2013 Feb;41(2):580-637
Pioneering diagnostics