Ochrona prywatnych (osobistych) danych i zobowiązanie do zachowania prywatności

Data aktualizacji: 16 kwietnia 2018 r.

 

Niniejsza polityka ochrony danych ("polityka") obowiązuje w firmie bioMérieux S.A., której siedziba znajduje się pod adresem 69280 Marcy l'Etoile we Francji oraz w podmiotach bioMérieux będących własnością lub pod kontrolą bioMérieux SA. w tym w bioMerieux Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  z siedzibą w Warszawie, adres: 01-518 Warszawa, ulica gen. Józefa Zajączka  9 (zwanych dalej łącznie "bioMérieux", "my", "nas" lub "nasza", albo "grupa bioMérieux" – Administrator danych osobowych).

W niniejszych polityce  Państwa prywatne (osobiste) dane nazywane są danymi osobowymi ("dane osobowe"). Czasami możemy również mówić o przetwarzaniu, gromadzeniu, ochronie i przechowywaniu Państwa prywatnych (osobistych) danych, jako o "przetwarzaniu" danych osobowych.

Niniejsza polityka zawiera również informacje o tym, kiedy udostępniamy Państwa dane osobowe podmiotom należącym do grupy bioMérieux oraz stronom trzecim (na przykład naszym usługodawcom).

Przyjęliśmy niniejszą politykę w celu zapewnienia, że ​​przekazywanie danych osobowych będzie ściśle podlegać polityce prywatności i bezpieczeństwa, w ramach której zobowiązujemy się do ochrony Państwa prywatności i przetwarzania Państwa danych osobowych w zgodny z przepisami i przejrzysty sposób. W związku z tym oraz w celu zagwarantowania wypełniania zobowiązań bioMérieux zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, firma bioMérieux wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych dostępnego pod adresem: PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe mogą być gromadzone, ponieważ są nam przez Państwa przekazywane (na przykład podczas wypełniania formularza na naszej stronie internetowej) lub dlatego, że dane osobowe zostały nam udostępnione przez inne osoby (na przykład przez pracodawcę lub doradcę, albo usługodawców będących stronami trzecimi, z którymi współpracujemy w ramach prowadzenia naszej działalności) lub dlatego, że dane te są publicznie dostępne.

Możemy również gromadzić lub uzyskiwać Państwa dane osobowe bezpośrednio, obserwując lub wyciągając wnioski ze sposobu w jaki Państwo kontaktujecie się z nami, albo pośrednio, za pośrednictwem innych osób (na przykład partnerów, współ-administratorów lub podwykonawców, którzy mogą  gromadzić dane w imieniu firmy bioMérieux).

Gromadzone lub uzyskane przez nas dane osobowe mogą obejmować: imię, nazwisko, adres e-mail. W pewnych okolicznościach, jeśli wcześniej wyrażą Państwo na to zgodę, możemy również gromadzić inne dane uzyskane podczas przekazywania nam danych osobowych lub pozyskane w ramach wykonania umowy. Powodem gromadzenia innych danych osobowych może być także zobowiązanie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Charakter i cel przetwarzania danych osobowych

Wykorzystujemy dane osobowe w celu przekazywania informacji dotyczących ofert i nowości odnośnie produktów i usług bioMérieux oraz mających miejsce wydarzeń.

Aby zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych, należy kliknąć na rezygnację z subskrypcji dostępną w formularzu informacyjnym lub wysłać takie żądanie na adres: webmaster@biomerieux.com.

Odbiorcy danych osobowych

W związku z jednym lub większą liczbą wymienionych powyżej powodów, możemy ujawnić informacje grupie bioMérieux i/lub stronom trzecim, które świadczą usługi na naszą rzecz i/lub na rzecz grupy bioMérieux.

Możemy również być zobowiązani przez prawo do ujawnienia danych osobowych organowi nadzoru lub w ramach postępowania sądowego.

Ochrona danych osobowych

Firma bioMérieux podejmuje wszelkie niezbędne środki ostrożności - w tym środki administracyjne, techniczne, organizacyjne i fizyczne - mające na celu ochronę danych osobowych naszych pracowników, klientów i partnerów przed utratą, kradzieżą i niewłaściwym wykorzystaniem, a także przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą i zniszczeniem.

Mimo że stosujemy wszystkie niezbędne środki bezpieczeństwa niezwłocznie po otrzymaniu danych osobowych, samo przekazywanie danych przez Internet (w tym pocztą elektroniczną) nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Staramy się chronić dane osobowe, ale nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych przesyłanych do nas lub przez nas.

Zasady przetwarzania danych osobowych

Firma bioMérieux stara się zapewnić, że ​​dane osobowe znajdujące się w jej posiadaniu są:

 • Gromadzone z jasno określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem powodów i nie są, w późniejszym czasie, przetwarzane w sposób, który może okazać się niezgodny z tymi powodami.
 • Przetwarzane w sposób uczciwy, zgodny z prawem i przejrzysty w odniesieniu do osoby, której dane te dotyczą (osoby fizycznej).
 • Odpowiednie, użyteczne i ograniczone do tego, co jest niezbędne z powodu (ów), w którym są przetwarzane (minimalizacja ilości danych).
 • Dokładne i jeśli to konieczne aktualne.
 • Przechowywane w formacie umożliwiającym identyfikację osoby (osób), których dane dotyczą, nie dłużej niż jest to konieczne z powodów, dla których są przetwarzane.
 • Przetwarzane w sposób gwarantujący odpowiednie bezpieczeństwo.
 • Przekazywane z jednego kraju do drugiego wyłącznie pod warunkiem posiadania: (i) decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony lub (ii) odpowiednich zabezpieczeń.

Ochrona prywatności dzieci

Firma bioMérieux rozumie znaczenie zachowania prywatności dzieci, zwłaszcza w środowisku cyfrowym. Jednak nasza strona (strony) nie została (nie zostały) zaprojektowane z myślą o  dzieciach poniżej 16 roku życia lub z przeznaczeniem dla nich. Zgodnie z naszą polityką nigdy nie gromadzimy ani nie przechowujemy informacji o jakiejkolwiek osobie w wieku poniżej 16 lat, chyba że wchodzi to w zakres świadczonych przez nas profesjonalnych usług.

Okres przechowywania

W przypadku braku żądania dotyczącego usunięcia danych osobowych przesłanego na adres PrivacyOfficer@biomerieux.com, będziemy przechowywać Państwa dane osobowe w naszych systemach przez najdłuższy z następujących okresów: (i) tak długo, jak to jest konieczne do realizacji danego działania lub operacji stanowiącej cel przetwarzania danych osobowych tj. zasadniczo przez okres w którym wyrażają Państwo zgodę na przesyłanie informacji przez bioMerieux , (ii) przez okres przechowywania danych wymagany przez prawo, (iii) do końca okresu przedawnienia każdego postępowania sądowego lub dochodzenia, które może mieć związek z prowadzoną działalnością lub świadczonymi usługami. Po upływie tego terminu Państwa dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Prawa osób

Zgodnie z prawem europejskim i francuskim każda osoba jest uprawniona do korzystania z następujących praw w odniesieniu do firmy bioMérieux, która przetwarza dane osobowe:

 • Prawo do uzyskania informacji o istnieniu i powodach wszystkich operacji przetwarzania swoich danych osobowych.
 • Prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia swoich danych osobowych oraz ograniczenia zakresu ich przetwarzania.
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych oraz prawo do zażądania przeniesienia danych osobowych.
 • Prawo do wycofania, w dowolnym momencie, swojej zgody udzielonej bioMérieux.
 • Prawo do szybkiego poinformowania managera Grupy odpowiedzialnego za ochronę danych o wszelkich stratach lub nadużyciach (nielegalnym przetwarzaniu) w związku ze swoimi danymi osobowymi.

Aby skorzystać z któregokolwiek z praw lub w przypadku innych pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, należy skontaktować się z nami pod adresem: PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Niniejsze dane kontaktowe mogą również zostać użyte w celu złożenia skargi dotyczącej braku ochrony Państwa prywatności.

Prawo do złożenia skargi

Jeśli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki wykorzystujemy Państwa dane osobowe, albo reagujemy na zapytania dotyczące zachowania prywatności lub przesłane do nas bezskuteczne żądania, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu odpowiedzialnego za ochronę danych ("DPA") właściwego dla Państwa  jurysdykcji. W Polsce organem tym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku konieczności skontaktowania się z organem odpowiedzialnym za ochronę danych lub w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących problemów związanych z ochroną prywatności lub zarządzaniem danymi osobowymi, proszę skontaktować się z nami pod adresem: PrivacyOfficer@biomerieux.com.

Zmiany w niniejszej polityce ochrony danych

Niniejsza polityka może być aktualizowana oraz mogą zostać wprowadzone w niej zmiany (w szczególności w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami i/lub regulacjami).

W celu przekazania informacji o dacie wprowadzenia jakichkolwiek zmian lub aktualizacji polityki ochrony danych, zmienimy datę znajdującą się w prawym, górnym rogu niniejszej strony internetowej, by odpowiadała dacie wprowadzenia zmian lub aktualizacji. Nowa zmieniona lub zaktualizowana polityka ochrony danych będzie obowiązywać od tej właśnie daty. Dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej deklaracji, ponieważ dzięki temu będziecie posiadać Państwo aktualne informacje dotyczące sposobu ochrony Państwa danych osobowych.

Pioneering diagnostics