• BIOFIRE® BCID2 Panel

BIOFIRE® BCID2 Panel - diagnostyka zakażeń krwi 

BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 Panel (BCID2)

Test BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel umożliwia szybkie, precyzyjne, w pełni automatyczne wykrywanie patogenów oraz genów oporności na antybiotyki związanych z zakażeniami krwi.

 

  • Prosty: Czas przygotowania badania ~ 2 minuty
  • SzybkiCzas wykonania badania ~ 1 godzina
  • Kompleksowy: Test pozwala na jednoczesne wykonanie 43 różnych oznaczeń, umożliwiając identyfikacje patogenów w aż 9 na 10 dodatnich posiewów krwi. Dodatkowo panel BCID2 wykrywa 10 genów oporności na antybiotyki oraz nowo pojawiające się patogeny takie jak  C.auris oraz S.maltophilia.
  • Precyzyjny: Średnia procentowa zgodność wyników dodatnich (lub czułości) dla wszystkich patogenów w panelu BCID2 wynosi 99%, a średnia procentowa zgodność wyników ujemnych (lub specyficzności) wynosi 99.8%2

1 Podane wartości dotyczące skuteczności testu są sumą danych prospektywnych z badania klinicznego.

 

Proste i kompleksowe diagnozowanie zakażeń krwi

Test BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 (BCID2) Panel umożliwia przeprowadzenie badań identyfikacji 33 patogenów oraz wykrycie 10 genów oporności na antybiotyki związanych z zakażeniami krwi. Za pomocą tylko jednego testu można zidentyfikować patogeny aż w 9 na 10 dodatnich posiewów krwi w około jedną godzinę, gdzie czas przygotowania próbki to zaledwie 2 minuty. Panel BIOFIRE® BCID2 jest przeznaczony do stosowania z systemem BIOFIRE® -wykorzystującym technologie multipleks PCR, który posiada certyfikat FDA, CE-IVD oraz TGA. System integruję w sobie przygotowanie próbki, amplifikację, detekcję i analizę. 

 

  • Prosty: Czas przygotowanie badania ~ 2 minuty
  • Szybki: Czas wykonania badania ~ 1 godzina
  • Kompleksowy: Test pozwala na jednoczesne wykonanie 43 różnych oznaczeń, umożliwiając identyfikacje patogenów w aż 9 na 10 dodatnich posiewów krwi.
    Dodatkowo panel BCID2 wykrywa 10 genów oporności na antybiotyki oraz nowo pojawiające się patogeny takie jak  C.auris oraz S.maltophilia.
  • Precyzyjny: Średnia procentowa zgodność wyników dodatnich (lub czułości) dla wszystkich patogenów w panelu BCID2 wynosi 99%, a średnia procentowa zgodność wyników ujemnych (lub specyficzności) wynosi 99.8%2

 

BIOFIRE® BCID2 Panel jest jednym z pięciu paneli zatwierdzonych przez FDA i oznaczonych znakiem CE, przeznaczonych do stosowania w systemach BIOFIRE®. Pełna oferta paneli BIOFIRE® FILMARRAY® stanowi najszersze dostępne na rynku menu możliwych do wykrycia patogenów. Inne dostępne panele to:

2 Podane wartości dotyczące skuteczności testu są sumą danych prospektywnych z badania klinicznego.

 

43 oznaczenia w jednym teście 

BIOFIRE® BCID2 Panel wykrywa:

Bakterie Gram+ Bakterie Gram-

Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Listeria monocytogenes
Staphylococcus
  Staphylococcus aureus
  Staphylococcus epidermidis
  Staphylococcus lugdunensis
Streptococcus
  Streptococcus agalactiae
  Streptococcus pyogenes
  Streptococcus pneumoniae

 

Kompleks Acinetobacter calcoaceticus- baumannii 
Bacteroides fragilis
Enterobacterales
  Kompleks Enterobacter cloacae 
  Escherichia coli
  Klebsiella aerogenes
  Klebsiella oxytoca
  Grupa Klebsiella pneumoniae 
  Proteus
  Salmonella
  Serratia marcescens
Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis
Pseudomonas aeruginosa
Stenotrophomonas maltophilia
 
Drożdże Geny Oporności na Antybiotyki

Candida albicans
Candida auris
Candida glabrata
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida tropicalis
Cryptococcus neoformans/gattii

 


Karbapenemazy 
IMP
KPC
OXA-48-like
NDM
VIM
 

Oporność na kolistynę
mcr-1


ESBL
CTX-M

Oporność na metycylinę
mecA/C
mecA/C and MREJ (MRSA)


Oporność na wankomycynę 
vanA/B

 

Walka z Sepsą: jedno z najważniejszych wyzwań dla współczesnej opieki zdrowotnej

Wczesna identyfikacja oraz leczenie sepsy ma zasadnicze znaczenie w walce z jedną z wiodących przyczyn zgonów pacjentów w szpitalach3 [Sepsis Alliance 2018]. Międzynarodowe wytyczne dotyczące postępowania w przypadku sepsy i wstrząsu septycznego zalecają wdrożenie terapii empirycznej o szerokim spektrum działania przy użyciu jednego lub więcej antybiotyków dla pacjentów z sepsą lub wstrząsem septycznym, aby objąć wszystkie prawdopodobne patogeny, w ciągu 1 godziny od rozpoznania choroby4. Szacuje się jednak, że wczesna empiryczna antybiotykoterapia jest nieskuteczna w przypadku około 30% pacjentów5. Co więcej, zgodnie z wytycznymi3 najlepszą praktyką jest zawężenie leczenia antybiotykami w momencie zidentyfikowania czynnika etiologicznego, w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia oporności na antybiotyki.

Szybka identyfikacji patogenu z posiewu krwi, w połączeniu z lokalnym antybiogramem, pozwala na szybkie dostosowanie empirycznej terapii antybiotykowej o szerokim spektrum do wąskiego, ukierunkowanego leczenia pacjenta6.

Test BIOFIRE® BCID2 Panel może zapewnić niezbędną kombinację szybkości, dokładności oraz kompleksowości w celu zapewnienia szybkiej i precyzyjnej identyfikacji patogenów bezpośrednio z dodatniego posiewu krwi.

Potencjalne korzyści płynące z szybkiego i kompleksowego diagnozowania zakażeń krwi mogą obejmować odpowiednią antybiotykoterapię, skrócenie czasu pobytu w szpitalu7, obniżenie kosztów hospitalizacji oraz zmniejszenie zachorowalności i umieralności wśród pacjentów.

 


1Podane wartości dotyczące skuteczności testu są sumą danych prospektywnych z badania klinicznego.
2Podane wartości dotyczące skuteczności testu są sumą danych prospektywnych z badania klinicznego.
3Sepsis Alliance: Sepsis Fact Sheet 2018. https://www.sepsis.org/wp-content/uploads/2017/05/Sepsis-Fact-Sheet-2018...
4Rhodes et al., Intensive Care Med. 2017 Mar;43(3):304-377
5Zhang D, et al. Critical Care Medicine 2015;43(10):2133-2140
6Banerjee R, et al. Clinical Infectious Diseases 2015;61:1071-80
7Ray et al. Pediatr Infect Dis J 2016;35:e134-138

Specyfikacja Techniczna Panelu

Przygotowanie materiału do badania Parametry Procesu
Typ próbki: Dodatni Posiew Krwi Przygotowanie badania: ~ 2 minuty
Objętość próbki: 200 μL Czas badania: ~ 1 godzina

 

Kliczniczna czułość i specyficzność testu BIOFIRE® Blood Culture Identification 2 Panel

Patogen

Czułość /

Procentowa Zgodność Wyników Dodatnich (PPA)

Specyficzność /

Procentowa Zgodność Wyników Ujemnych (NPA)

   
Bakterie Gram-dodatnie
Enterococcus faecalis 95.3% 99.8%
Enterococcus faecium 100% 99.8%
Listeria monocytogenes 100% 100%
Staphylococcus 99.8% 98.8%
Staphylococcus aureus 100% 99.9%
Staphylococcus epidermidis 96.5% 96.6%
Staphylococcus lugdunensis 100% 99.8%
Streptococcus 98.4% 99.8%
Streptococcus agalactiae (Group B) 100% 100%
Streptococcus pneumoniae 100% 100%
Streptococcus pyogenes (Group A) 96.7% 100%
   
Bakterie Gram-ujemne
Acinetobacter calcoaceticus-baumannii cp. 97.0% 99.9%
Bacteroides fragilis 100% 99.8%
Enterobacterales 99.8% 95.2%
Enterobacter cloacae complex 100% 100%
Escherichia coli 99.5% 99.9%
Klebsiella aerogenes 100% 100%
Klebsiella oxytoca 100% 100%
Klebsiella pneumoniae group 99.3% 100%
Proteus 100% 99.9%
Salmonella 100% 100%
Serratia marcescens 100% 100%
Haemophilus influenzae 97% 100%
Neisseria meningitidis 100% 100%
Pseudomonas aeruginosa 96.4% 99.9%
Stenotrophomonas maltophilia 88.5% 100%
   
Drożdżaki
Candida albicans 100% 99.9%
Candida auris 100% 100%
Candida glabrata 100% 99.8%
Candida krusei 100% 100%
Candida parapsilosis 96.8% 99.9%
Candida tropicalis 100% 99.9%
Cryptococcus neoformans/gattii 100% 100%

Dane dotyczące skuteczności wykrywania genów oporności na antybiotyki można znaleźć w Instrukcji Obsługi testu BioFire Blood Culture Identification 2 Panel.

Pioneering diagnostics