Odpady

bioMérieux nieustannie rozwija we wszystkich swoich zakładach inicjatywy mające na celu zmniejszenie ilości odpadów oraz poprawę gospodarowania odpadami. 

bioMérieux nieustannie inwestuje swoje zasoby i wdraża dobre praktyki mające na celu redukcję ilości odpadów oraz optymalizację procesów ich przetwarzania.

Wszystkie te inicjatywy oparte są na jasnych zasadach:

 • Zmniejszenia ilości,
 • Ponowne wykorzystanie,
 • Recykling i kompostowanie,
 • Wykorzystanie odpadów do wytwarzania energii,
 • Utylizacja.

Zmniejszenie ilości odpadów u źródła

 • Marcy l'Etoile (Francja): optymalizacja linii produkcyjnej VIDAS® SPR w celu uniknięcia powstawania niepotrzebnych odpadów.

Poprawa gospodarki odpadami

 • Na koniec 2011 roku ponad 60% odpadów wytworzonych przez wszystkie oddziały bioMérieux zostało poddane recyklingowi, kompostowaniu lub zostało spalonych w systemach wytwarzania energii.
 • W większości zakładów znajdują się systemy segregacji odpadów.
 • Zakłady w Grenoble, La Balme i Saint-Vulbas we Francji działają zgodnie z zasadą "zero odpadów na składowisku". Zakłady w Durham w Północnej Karolinie (USA) dążą do tego samego celu.
 • Kompostowanie odpadów spożywczych w La Balme: odpady spożywcze są kompostowane i ponownie wykorzystane. Nie są one przekazywane zewnętrznej firmie zajmującej się utylizacją odpadów.

Podnoszenie świadomości pracowników

bioMérieux rozwija szereg inicjatyw mających na celu zmianę zwyczajów:

 • Managerowie są aktywnie zaangażowani w promowanie dobrych praktyk:
  • W biurach w Durham w Karolinie Północnej na bieżąco kontrolowane są zasady recyklingu i przestrzegania segregacji odpadów. Managerowie biorą udział w audytach, a zgodność z dobrymi praktykami sortowania odpadów osiągnęła poziom około 80%.
 • Podczas krajowego tygodnia zrównoważonego rozwoju we Francji podejmowane są konkretne inicjatywy mające na celu zwiększanie świadomości o właściwym sposobie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, aby przypomnieć pracownikom o konieczności sortowania odpadów.

Inicjatywy i współpraca w ramach wspólnoty

Oddziały i spółki zależne bioMérieux biorą udział w różnych lokalnych inicjatywach dotyczących gospodarowania odpadami i współpracują z organizacjami pozarządowymi, w tym:

 • EcoPrint i "Close the Gap": w ramach wdrażania w bioMérieux nowego zharmonizowanego systemu druku EcoPrint nawiązano współpracę z organizacją pozarządową "Close the Gap", która zajmuje się zbieraniem drukarek i udostępnianiem ich, za symboliczną opłatą, projektom edukacyjnym i zakładom opieki zdrowotnej w krajach rozwijających się.​
 • bioMérieux Kolumbia, program "Recicladores": spółka zależna oddaje materiały nadające się do recyklingu rodzinom, których egzystencja zależy od sprzedaży tych materiałów ("Recicladores").
 • Zakłady w Craponne (Francja), niektóre rodzaje plastiku są gromadzone i oddawane do stowarzyszenia działającego na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Pioneering diagnostics